مزایده سراسری شماره 77

مزایده سراسری شماره 77

مؤسسه نور در نظر دارد به مناسبت دهه کرامت املاك ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به بالاترین قیمت پیشنهادى به فروش برساند.

1- اهليت قانوني. 2- عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم ممنوعیت معامله. 3- واریز 5% قيمت پايه مزایده به ‌حساب‌ جاری شماره 5151718048012 یا شماره شبا (0000005151718048012 60015 IR ) نزد بانک سپه شعبه ممتاز میردامادشرقی تهران (کد 1231) به نام واحد اجرایی نور. 4- تکمیل اسناد و فرمهای شرکت در مزایده بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و بدون قید هر گونه شرط. 5- اعلام كتبي قيمت پیشنهادی در فرم های مربوطه به ‌صورت محرمانه و در پاكت مهر و موم‌ شده.

1402-03-20

دفتر مركزي مؤسسه نور به آدرس ذیل راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1402/03/21

مطابق فایل پیوست

املاک مربوط به مزایده سراسری شماره 77